ગુજરાતમાં માહિલાશક્તિની આર્થિક સક્ષમતાની પહેલ એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ. દેશમાં સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ભાષામાં સરળ શૈલીમાં વિકસવામાં આવેલ અને રોજગાર પૂરી પાડતી આઇટી એપ્લિકેશન એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ. GST સહેલી મહિલા-યુવાનોને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવશે અને સાથે નાના, મધ્યમ અને નવા ઉદ્યોગો તેમજ સખી મંડળ, સેવા મંડળી, સહકારી મંડળી ને મળશે GST ની ચિંતાઓમાં થી મુક્તિ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં માહિલાશક્તિની આર્થિક સક્ષમતાની પહેલ એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ.

દેશમાં સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ભાષામાં સરળ શૈલીમાં વિકસવામાં આવેલ અને રોજગાર પૂરી પાડતી આઇટી એપ્લિકેશન એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ.

GST સહેલી મહિલા-યુવાનોને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવશે અને સાથે નાના, મધ્યમ અને નવા ઉદ્યોગો તેમજ સખી મંડળ, સેવા મંડળી, સહકારી મંડળી ને મળશે GST ની ચિંતાઓમાં થી મુક્તિ.

ગુજરાતમાં માહિલાશક્તિની આર્થિક સક્ષમતાની પહેલ એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ. દેશમાં સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ભાષામાં સરળ શૈલીમાં વિકસવામાં આવેલ અને રોજગાર પૂરી પાડતી આઇટી એપ્લિકેશન એટલે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ. GST સહેલી મહિલા-યુવાનોને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવશે અને સાથે નાના, મધ્યમ અને નવા ઉદ્યોગો તેમજ સખી મંડળ, સેવા મંડળી, સહકારી મંડળી ને મળશે GST ની ચિંતાઓમાં થી મુક્તિ.

Let's Connect

sm2p0