જાહેર સાહસો અને ઉદ્યોગો દ્વારા ગુજરાત ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઑથોરિટી (GSDMA) ને અપાતું દાન CSR નાં ખર્ચ તરીકે બાદ મળવાપાત્ર રહેશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

જાહેર સાહસો અને ઉદ્યોગો દ્વારા ગુજરાત ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઑથોરિટી (GSDMA) ને અપાતું દાન CSR નાં ખર્ચ તરીકે બાદ મળવાપાત્ર રહેશે
#GujaratFightsCovid19

જાહેર સાહસો અને ઉદ્યોગો દ્વારા ગુજરાત ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઑથોરિટી (GSDMA) ને અપાતું દાન CSR નાં ખર્ચ તરીકે બાદ મળવાપાત્ર રહેશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0