‘ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ’ ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક નવતર પહેલ 👉 ગુજરાતમાં વૈશ્વિક રોકાણકારોને ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ઓનલાઈન જમીન શોધવા માટે મદદરૂપ થવા ગુજરાત લેન્ડ બેન્ક પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું 👉 આ પોર્ટલને પરિણામે ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે સ્થળ અને જમીન પસંદગીની પારદર્શી અને ત્વરિત સુવિધા મળતી થશે 👉 આ પોર્ટલ રાજયમાં GIDC,ધોલેરા SIR, પીસીપીઆઈઆર, SEZ તેમજ પ્રાઈવેટ ઈન્ડ્સ્ટ્રીયલ પાર્ક અને લોજીસ્ટીક પાર્ક વગેરેમાં ઉપલબ્ધ જમીનની માહિતી ઓનલાઈન પુરી પાડશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‘ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ’ ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક નવતર પહેલ

👉 ગુજરાતમાં વૈશ્વિક રોકાણકારોને ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ઓનલાઈન જમીન શોધવા માટે મદદરૂપ થવા ગુજરાત લેન્ડ બેન્ક પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું

👉 આ પોર્ટલને પરિણામે ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે સ્થળ અને જમીન પસંદગીની પારદર્શી અને ત્વરિત સુવિધા મળતી થશે

👉 આ પોર્ટલ રાજયમાં GIDC,ધોલેરા SIR, પીસીપીઆઈઆર, SEZ તેમજ પ્રાઈવેટ ઈન્ડ્સ્ટ્રીયલ પાર્ક અને લોજીસ્ટીક પાર્ક વગેરેમાં ઉપલબ્ધ જમીનની માહિતી ઓનલાઈન પુરી પાડશે

‘ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ’ ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક નવતર પહેલ 👉 ગુજરાતમાં વૈશ્વિક રોકાણકારોને ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ઓનલાઈન જમીન શોધવા માટે મદદરૂપ થવા ગુજરાત લેન્ડ બેન્ક પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું 👉 આ પોર્ટલને પરિણામે ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે સ્થળ અને જમીન પસંદગીની પારદર્શી અને ત્વરિત સુવિધા મળતી થશે 👉 આ પોર્ટલ રાજયમાં GIDC,ધોલેરા SIR, પીસીપીઆઈઆર, SEZ તેમજ પ્રાઈવેટ ઈન્ડ્સ્ટ્રીયલ પાર્ક અને લોજીસ્ટીક પાર્ક વગેરેમાં ઉપલબ્ધ જમીનની માહિતી ઓનલાઈન પુરી પાડશે

Let's Connect

sm2p0