અમેરિકા,જાપાન,કોરિયા સહિતના દેશોની કંપની ચીન છોડી રહી છે ત્યારે આ તમામ કંપનીને ગુજરાત આવવાનુ આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ. વધુમાં વધુ કંપની ગુજરાત આવે અને વધુમાં વધુ લોકોને રોજગાર મળે તે માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. ગુજરાત આવવા માંગતી કંપનીઓ માટે સાણંદ, દહેજ, GIDC માં 33 હજાર હેક્ટરથી વધુ જમીનની જોગવાઈ કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમેરિકા,જાપાન,કોરિયા સહિતના દેશોની કંપની ચીન છોડી રહી છે ત્યારે આ તમામ કંપનીને ગુજરાત આવવાનુ આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ.

વધુમાં વધુ કંપની ગુજરાત આવે અને વધુમાં વધુ લોકોને રોજગાર મળે તે માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે.

ગુજરાત આવવા માંગતી કંપનીઓ માટે સાણંદ, દહેજ, GIDC માં 33 હજાર હેક્ટરથી વધુ જમીનની જોગવાઈ કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

અમેરિકા,જાપાન,કોરિયા સહિતના દેશોની કંપની ચીન છોડી રહી છે ત્યારે આ તમામ કંપનીને ગુજરાત આવવાનુ આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ. વધુમાં વધુ કંપની ગુજરાત આવે અને વધુમાં વધુ લોકોને રોજગાર મળે તે માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. ગુજરાત આવવા માંગતી કંપનીઓ માટે સાણંદ, દહેજ, GIDC માં 33 હજાર હેક્ટરથી વધુ જમીનની જોગવાઈ કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0