ફાર્મ મશીનરી ટ્રેનિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (FMTTI) ના નિર્માણ માટે 32 હેક્ટર જમીન ફાળવવાની દરખાસ્તને અપાઈ મંજૂરી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફાર્મ મશીનરી ટ્રેનિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (FMTTI) ના નિર્માણ માટે 32 હેક્ટર જમીન ફાળવવાની દરખાસ્તને અપાઈ મંજૂરી.

ફાર્મ મશીનરી ટ્રેનિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (FMTTI) ના નિર્માણ માટે 32 હેક્ટર જમીન ફાળવવાની દરખાસ્તને અપાઈ મંજૂરી.

Let's Connect

sm2p0