સંકટ સમયમાં બનીએ જરૂરિયાતમંદ લોકોનો સહારો ગરીબોને ભોજન કરાવીને રાષ્ટ્રધર્મ નિભાવીએ

FeedTheNeedy, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy, IndiaFightsCorona

સંકટ સમયમાં બનીએ જરૂરિયાતમંદ લોકોનો સહારો

ગરીબોને ભોજન કરાવીને રાષ્ટ્રધર્મ નિભાવીએ

#FeedTheNeedy #IndiaFightsCorona

સંકટ સમયમાં બનીએ જરૂરિયાતમંદ લોકોનો સહારો ગરીબોને ભોજન કરાવીને રાષ્ટ્રધર્મ નિભાવીએ #FeedTheNeedy #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0