કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી અભિયાન અંતર્ગત જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને રાશનની કીટનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ

FeedTheNeedy

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને રાશનની કીટનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને રાશનની કીટનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ

Let's Connect

sm2p0