પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી દ્વારા તમામ ૭ વોર્ડમાં આર્થિક રીતે પછાત, નિઃસહાય અને જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો માટે ભોજન તેમજ ટિફિન સેવાની વ્યવસ્થા શરુ કરવામાં આવી

FeedTheNeedy

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy

પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી દ્વારા તમામ ૭ વોર્ડમાં આર્થિક રીતે પછાત, નિઃસહાય અને જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો માટે ભોજન તેમજ ટિફિન સેવાની વ્યવસ્થા શરુ કરવામાં આવી
#FeedTheNeedy

પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી દ્વારા તમામ ૭ વોર્ડમાં આર્થિક રીતે પછાત, નિઃસહાય અને જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો માટે ભોજન તેમજ ટિફિન સેવાની વ્યવસ્થા શરુ કરવામાં આવી #FeedTheNeedy

Let's Connect

sm2p0