ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના તમામ વોર્ડમાં હાઇજીન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે "ભોજન સેવાયજ્ઞ"માં સમર્પણ ભાવે સેવારત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

FeedTheNeedy

ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના તમામ વોર્ડમાં હાઇજીન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે "ભોજન સેવાયજ્ઞ"માં સમર્પણ ભાવે સેવારત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના તમામ વોર્ડમાં હાઇજીન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે "ભોજન સેવાયજ્ઞ"માં સમર્પણ ભાવે સેવારત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0