વિપક્ષ દ્વારા દેશની વિકાસ યાત્રાને અવરોધવા અને સંસદમાં ગતિરોધ ઉભું કરવાના વિરોધમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાંસદશ્રીઓ, આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ધરણા અને ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા. એક ઝાંખી....

FastWithPMModi

વિપક્ષ દ્વારા દેશની વિકાસ યાત્રાને અવરોધવા અને સંસદમાં ગતિરોધ ઉભું કરવાના વિરોધમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાંસદશ્રીઓ, આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ધરણા અને ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા.

એક ઝાંખી....

#FastWithPMModi

વિપક્ષ દ્વારા દેશની વિકાસ યાત્રાને અવરોધવા અને સંસદમાં ગતિરોધ ઉભું કરવાના વિરોધમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાંસદશ્રીઓ, આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ધરણા અને ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા. એક ઝાંખી.... #FastWithPMModi

Let's Connect

sm2p0