નીતિ આયોગના Export Preparedness Index 2020 રિપોર્ટમાં ઓવરઓલ રેન્કિંગમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે. નિકાસ માટેની પોલિસી, બિઝનેસ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ પર્ફોમન્સના આધારે તૈયાર કરાયો છે રિપોર્ટ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નીતિ આયોગના Export Preparedness Index 2020 રિપોર્ટમાં ઓવરઓલ રેન્કિંગમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે. નિકાસ માટેની પોલિસી, બિઝનેસ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ પર્ફોમન્સના આધારે તૈયાર કરાયો છે રિપોર્ટ

નીતિ આયોગના Export Preparedness Index 2020 રિપોર્ટમાં ઓવરઓલ રેન્કિંગમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે. નિકાસ માટેની પોલિસી, બિઝનેસ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ ઈકોસિસ્ટમ, એક્સપોર્ટ પર્ફોમન્સના આધારે તૈયાર કરાયો છે રિપોર્ટ

Let's Connect

sm2p0