ઊંઝા ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ નવનિર્મિત EWS-2 કક્ષાના આવાસોનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઊંઝા ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ નવનિર્મિત EWS-2 કક્ષાના આવાસોનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ઊંઝા ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ નવનિર્મિત EWS-2 કક્ષાના આવાસોનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0