આઈ.ટી.આઈના તાલીમાર્થીઓ અને ઇન્સ્ટ્રકટર્સ માટે E-Learning મટિરિયલનું ઈ-લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આઈ.ટી.આઈના તાલીમાર્થીઓ અને ઇન્સ્ટ્રકટર્સ માટે E-Learning મટિરિયલનું ઈ-લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

આઈ.ટી.આઈના તાલીમાર્થીઓ અને ઇન્સ્ટ્રકટર્સ માટે E-Learning મટિરિયલનું ઈ-લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0