👉 આંગણવાડી કાર્યકર, તેડાગર તથા મીની આંગણવાડી કાર્યકર સહિતના માનદ સેવકોની પારદર્શક ભરતી માટેનું ઓનલાઇન ‘‘e-HRMS Gujarat’’ પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું 👉 આ પ્રકારનું પોર્ટલ શરૂ કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 આંગણવાડી કાર્યકર, તેડાગર તથા મીની આંગણવાડી કાર્યકર સહિતના માનદ સેવકોની પારદર્શક ભરતી માટેનું ઓનલાઇન ‘‘e-HRMS Gujarat’’ પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું

👉 આ પ્રકારનું પોર્ટલ શરૂ કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય

👉 આંગણવાડી કાર્યકર, તેડાગર તથા મીની આંગણવાડી કાર્યકર સહિતના માનદ સેવકોની પારદર્શક ભરતી માટેનું ઓનલાઇન ‘‘e-HRMS Gujarat’’ પોર્ટલ લોન્ચ કરાયું 👉 આ પ્રકારનું પોર્ટલ શરૂ કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય

Let's Connect

sm2p0