રૂપાણી સરકારનો અમદાવાદની DPS ઈસ્ટના 800થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ન બગડે તે માટે આ શૈક્ષણિક સત્ર સુધી આ શાળાનું સંચાલન રાજ્ય સરકાર કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો અમદાવાદની DPS ઈસ્ટના 800થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય:

ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ન બગડે તે માટે આ શૈક્ષણિક સત્ર સુધી આ શાળાનું સંચાલન રાજ્ય સરકાર કરશે.

રૂપાણી સરકારનો અમદાવાદની DPS ઈસ્ટના 800થી વધુ વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ન બગડે તે માટે આ શૈક્ષણિક સત્ર સુધી આ શાળાનું સંચાલન રાજ્ય સરકાર કરશે.

Let's Connect

sm2p0