ભાજપાના સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે 'પંચાગ્રહ'ની અપીલ કરી છે તેનું સોશિયલ distance જાળવીને ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા પાલન કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપાના સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે 'પંચાગ્રહ'ની અપીલ કરી છે તેનું સોશિયલ distance જાળવીને ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા પાલન કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote

ભાજપાના સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે 'પંચાગ્રહ'ની અપીલ કરી છે તેનું સોશિયલ distance જાળવીને ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા પાલન કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0