👉 કેન્દ્રીશાસિત પ્રદેશોમાં વીજ કંપનીઓનું ખાનગીકરણ કરાશે 👉 DISCOMના ખાનગીકરણથી સુવિધાઓ વધશે 👉 ગ્રાહકોના હકો, ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો વિકાસ અને સેક્ટરની સ્થિરતા પર આધારિત નવી પાવર ટૈરિફ પોલિસી બનાવાશે

AatmaNirbharEconomy

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharEconomy

👉 કેન્દ્રીશાસિત પ્રદેશોમાં વીજ કંપનીઓનું ખાનગીકરણ કરાશે
👉 DISCOMના ખાનગીકરણથી સુવિધાઓ વધશે
👉 ગ્રાહકોના હકો, ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો વિકાસ અને સેક્ટરની સ્થિરતા પર આધારિત નવી પાવર ટૈરિફ પોલિસી બનાવાશે

#AatmaNirbharEconomy

👉 કેન્દ્રીશાસિત પ્રદેશોમાં વીજ કંપનીઓનું ખાનગીકરણ કરાશે 👉 DISCOMના ખાનગીકરણથી સુવિધાઓ વધશે 👉 ગ્રાહકોના હકો, ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો વિકાસ અને સેક્ટરની સ્થિરતા પર આધારિત નવી પાવર ટૈરિફ પોલિસી બનાવાશે #AatmaNirbharEconomy

Let's Connect

sm2p0