વીજ ક્ષેત્રે સુધારણા અને અમલીકરણમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર • DGVCL, MGVCL, PGVCL અને UGVCLએ ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવતાં વાર્ષિક એકીકૃત રેન્કીંગમાં A+ રેટિંગ મેળવી પ્રથમ 5 વીજ વિતરણ કંપનીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વીજ ક્ષેત્રે સુધારણા અને અમલીકરણમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર

• DGVCL, MGVCL, PGVCL અને UGVCLએ ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવતાં વાર્ષિક એકીકૃત રેન્કીંગમાં A+ રેટિંગ મેળવી પ્રથમ 5 વીજ વિતરણ કંપનીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું

વીજ ક્ષેત્રે સુધારણા અને અમલીકરણમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર • DGVCL, MGVCL, PGVCL અને UGVCLએ ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવતાં વાર્ષિક એકીકૃત રેન્કીંગમાં A+ રેટિંગ મેળવી પ્રથમ 5 વીજ વિતરણ કંપનીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું

Let's Connect

sm2p0