મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા d.e.o. ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. શું મા-બાપનું પુજન એ ફતવો કે નૌટંકી છે ? : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા d.e.o. ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. શું મા-બાપનું પુજન એ ફતવો કે નૌટંકી છે ? : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya
#PressNote

મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા d.e.o. ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. શું મા-બાપનું પુજન એ ફતવો કે નૌટંકી છે ? : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya #PressNote

Let's Connect

sm2p0