મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા DEO ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા DEO ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

મા-બાપના પુજન માટેના સુરત જીલ્લા DEO ના પરીપત્રને ફતવો અને નૌટંકી કહીને કોંગ્રેસે પોતાની કુતર્ક અને કુવિરોધની વિકૃત માનસિકતા છતી કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0