કૃષિ મહોત્સવ : ખેડૂતોને ઘરબેઠા જરૂરી કૃષિલક્ષી જ્ઞાન આપતું પ્લેટફોર્મ

DecisiveSarkaar

કૃષિ મહોત્સવ : ખેડૂતોને ઘરબેઠા જરૂરી કૃષિલક્ષી જ્ઞાન આપતું પ્લેટફોર્મ #DecisiveSarkaar

કૃષિ મહોત્સવ : ખેડૂતોને ઘરબેઠા જરૂરી કૃષિલક્ષી જ્ઞાન આપતું પ્લેટફોર્મ #DecisiveSarkaar

Let's Connect

sm2p0