પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં કરેલા વચનો પૂરા કરી રહી છે મોદી સરકાર • DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં કરેલા વચનો પૂરા કરી રહી છે મોદી સરકાર

• DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાઈ

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં કરેલા વચનો પૂરા કરી રહી છે મોદી સરકાર • DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાઈ

Let's Connect

sm2p0