સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil https://t.co/sykxivEZjB

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil
#PressNote https://t.co/sykxivEZjB

સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil #PressNote https://t.co/sykxivEZjB

Let's Connect

sm2p0