ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil https://t.co/SWzLzYQCJU

NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil
#PressNote https://t.co/SWzLzYQCJU

ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil #NorthGujaratWelcomesCRPaatil #PressNote https://t.co/SWzLzYQCJU

Let's Connect

sm2p0