પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો https://t.co/del0PHAVka

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/del0PHAVka

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/del0PHAVka

Let's Connect

sm2p0