કડી તાલુકાના ઉમાનગર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. https://t.co/4Aq7CUGa1W

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

કડી તાલુકાના ઉમાનગર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/4Aq7CUGa1W

કડી તાલુકાના ઉમાનગર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/4Aq7CUGa1W

Let's Connect

sm2p0