ક્લોલ ખાતે ગાંધીનગર શહેર અને ગાંધીનગર જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત - સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil (1/3) https://t.co/G4DscCe7gN

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

ક્લોલ ખાતે ગાંધીનગર શહેર અને ગાંધીનગર જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત - સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil (1/3)
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/G4DscCe7gN

ક્લોલ ખાતે ગાંધીનગર શહેર અને ગાંધીનગર જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત - સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil (1/3) #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/G4DscCe7gN

Let's Connect

sm2p0