વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાઇરસ ડિસીઝ (COVID-૨૦૧૯) સામેની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સંપૂર્ણ સાથ-સહકાર આપી આ મહામારી સામે જીત મેળવવામાં સહભાગી થવા માટે સૌ નાગરિકોને હાકલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, IndiaFightsCorona

વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાઇરસ ડિસીઝ (COVID-૨૦૧૯) સામેની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સંપૂર્ણ સાથ-સહકાર આપી આ મહામારી સામે જીત મેળવવામાં સહભાગી થવા માટે સૌ નાગરિકોને હાકલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote #IndiaFightsCorona

વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાઇરસ ડિસીઝ (COVID-૨૦૧૯) સામેની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સંપૂર્ણ સાથ-સહકાર આપી આ મહામારી સામે જીત મેળવવામાં સહભાગી થવા માટે સૌ નાગરિકોને હાકલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0