જનતાના સહકાર, સરકારના પ્રયોજનો તેમજ ઈશ્વરની કૃપાથી ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વ કોરોના વાયરસ ડિસીઝ (covid-૨૦૧૯) માંથી ઉગરે અને વિશ્વના કરોડો નાગરિકોની જનજીવન ફરી એક વખત સામાન્ય બને તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

જનતાના સહકાર, સરકારના પ્રયોજનો તેમજ ઈશ્વરની કૃપાથી ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વ કોરોના વાયરસ ડિસીઝ (covid-૨૦૧૯) માંથી ઉગરે અને વિશ્વના કરોડો નાગરિકોની જનજીવન ફરી એક વખત સામાન્ય બને તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#IndiaFightsCorona

જનતાના સહકાર, સરકારના પ્રયોજનો તેમજ ઈશ્વરની કૃપાથી ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વ કોરોના વાયરસ ડિસીઝ (covid-૨૦૧૯) માંથી ઉગરે અને વિશ્વના કરોડો નાગરિકોની જનજીવન ફરી એક વખત સામાન્ય બને તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0