કોરોનાના મુશ્કેલ સમયમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ CM ડૅશબોર્ડના માધ્યમથી દિવસ રાત સેવા બજાવતા કર્મચારીઓ અને દર્દીઓને સતત પ્રેરણા, માર્ગદર્શન, હૂંફ અને સહાય આપીને મજબૂત અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાના મુશ્કેલ સમયમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ CM ડૅશબોર્ડના માધ્યમથી દિવસ રાત સેવા બજાવતા કર્મચારીઓ અને દર્દીઓને સતત પ્રેરણા, માર્ગદર્શન, હૂંફ અને સહાય આપીને મજબૂત અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

કોરોનાના મુશ્કેલ સમયમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ CM ડૅશબોર્ડના માધ્યમથી દિવસ રાત સેવા બજાવતા કર્મચારીઓ અને દર્દીઓને સતત પ્રેરણા, માર્ગદર્શન, હૂંફ અને સહાય આપીને મજબૂત અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

Let's Connect

sm2p0