મોદી સરકારે કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ માટે કોમન એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (CET) હાથ ધરવા રાષ્ટ્રીય ભરતી એજન્સી (NRA) ની રચના કરવા આપી મંજૂરી. આ નિર્ણયથી ભરતી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને ઝડપી બનશે સાથે જ પરીક્ષાર્થીઓના સમય અને પૈસાની બચત થશે તથા તમામને સમાન તક મળશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારે કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ માટે કોમન એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (CET) હાથ ધરવા રાષ્ટ્રીય ભરતી એજન્સી (NRA) ની રચના કરવા આપી મંજૂરી. આ નિર્ણયથી ભરતી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને ઝડપી બનશે સાથે જ પરીક્ષાર્થીઓના સમય અને પૈસાની બચત થશે તથા તમામને સમાન તક મળશે.

મોદી સરકારે કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ માટે કોમન એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (CET) હાથ ધરવા રાષ્ટ્રીય ભરતી એજન્સી (NRA) ની રચના કરવા આપી મંજૂરી. આ નિર્ણયથી ભરતી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને ઝડપી બનશે સાથે જ પરીક્ષાર્થીઓના સમય અને પૈસાની બચત થશે તથા તમામને સમાન તક મળશે.

Let's Connect

sm2p0