ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષાનું પેપર રાજ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફૂટ્યું નથી. CCTV ફૂટેજ ની તપાસ અંતિમ તબ્બકામાં - બે દિવસમાં નિર્ણય જાહેર કરાશે - ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષાનું પેપર રાજ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફૂટ્યું નથી. CCTV ફૂટેજ ની તપાસ અંતિમ તબ્બકામાં - બે દિવસમાં નિર્ણય જાહેર કરાશે - ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષાનું પેપર રાજ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફૂટ્યું નથી. CCTV ફૂટેજ ની તપાસ અંતિમ તબ્બકામાં - બે દિવસમાં નિર્ણય જાહેર કરાશે - ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

Let's Connect

sm2p0