ગુજરાત વિધાનસભામાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ પસાર કરવા બદલ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel સહીત ગુજરાતની ભાજપ સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત વિધાનસભામાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ પસાર કરવા બદલ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel સહીત ગુજરાતની ભાજપ સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

ગુજરાત વિધાનસભામાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ પસાર કરવા બદલ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel સહીત ગુજરાતની ભાજપ સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Let's Connect

sm2p0