વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani સ્થળ: ગાંધી આશ્રમ, કર્ણાવતી મહાનગર સમય: સાંજે 4:30 કલાકે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

સ્થળ: ગાંધી આશ્રમ, કર્ણાવતી મહાનગર
સમય: સાંજે 4:30 કલાકે

વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani સ્થળ: ગાંધી આશ્રમ, કર્ણાવતી મહાનગર સમય: સાંજે 4:30 કલાકે

Let's Connect

sm2p0