શ્રી રાહુલ ગાંધીએ CAA-NPR (National Population Register) ને ટેક્ષ સાથે સરખાવીને સૌથી મોટું “જૂઠ્ઠાણું” કહીને કોંગ્રેસની “બુદ્ધિનું દેવાળું” કાઢ્યું છે.- પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

શ્રી રાહુલ ગાંધીએ CAA-NPR (National Population Register) ને ટેક્ષ સાથે સરખાવીને સૌથી મોટું “જૂઠ્ઠાણું” કહીને કોંગ્રેસની “બુદ્ધિનું દેવાળું” કાઢ્યું છે.- પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

#PressNote

શ્રી રાહુલ ગાંધીએ CAA-NPR (National Population Register) ને ટેક્ષ સાથે સરખાવીને સૌથી મોટું “જૂઠ્ઠાણું” કહીને કોંગ્રેસની “બુદ્ધિનું દેવાળું” કાઢ્યું છે.- પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya #PressNote

Let's Connect

sm2p0