નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (ના સમર્થનમાં વિસનગર ખાતે જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત જનસભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા

CAA), IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAA), IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (#CAA) ના સમર્થનમાં વિસનગર ખાતે જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત જનસભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા

#IndiaSupportsCAA
#CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (#CAA) ના સમર્થનમાં વિસનગર ખાતે જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત જનસભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા #IndiaSupportsCAA #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0