પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત
CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0