કડીના માર્કેટ યાર્ડ ખાતે CAA ના સમર્થનમાં રાષ્ટ્રહિત ચિંતક સમિતિ-કડી દ્વારા આયોજીત વિશાળ જન સમર્થન રેલીને સંબોધન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

કડીના માર્કેટ યાર્ડ ખાતે CAA ના સમર્થનમાં રાષ્ટ્રહિત ચિંતક સમિતિ-કડી દ્વારા આયોજીત વિશાળ જન સમર્થન રેલીને સંબોધન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#IndiaSupportsCAA

કડીના માર્કેટ યાર્ડ ખાતે CAA ના સમર્થનમાં રાષ્ટ્રહિત ચિંતક સમિતિ-કડી દ્વારા આયોજીત વિશાળ જન સમર્થન રેલીને સંબોધન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0