• નાગરિકતા સુધારણા કાયદા (CAA) થી પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં ધાર્મિક ઉત્પીડનનો શિકાર બનેલા અલ્પસંખ્યકોના હિતોનું રક્ષણ થશે • આ બિલ ભારતના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ કોઈ પણ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

• નાગરિકતા સુધારણા કાયદા (CAA) થી પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં ધાર્મિક ઉત્પીડનનો શિકાર બનેલા અલ્પસંખ્યકોના હિતોનું રક્ષણ થશે

• આ બિલ ભારતના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ કોઈ પણ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી

#IndiaSupportsCAA

• નાગરિકતા સુધારણા કાયદા (CAA) થી પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં ધાર્મિક ઉત્પીડનનો શિકાર બનેલા અલ્પસંખ્યકોના હિતોનું રક્ષણ થશે • આ બિલ ભારતના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ કોઈ પણ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0