સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી નાં ભાગરૂપે નાં સમર્થનમાં તિરંગા યાત્રા નું આયોજન થયું જેમાં પ્રચંડ જન સમર્થન મળ્યું

CAA, IndiaSupportsCAA

સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી નાં ભાગરૂપે #CAA નાં સમર્થનમાં તિરંગા યાત્રા નું આયોજન થયું જેમાં પ્રચંડ જન સમર્થન મળ્યું
#IndiaSupportsCAA

સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી નાં ભાગરૂપે #CAA નાં સમર્થનમાં તિરંગા યાત્રા નું આયોજન થયું જેમાં પ્રચંડ જન સમર્થન મળ્યું #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0