પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પ્રદેશ ચૂંટણી વ્યવસ્થા સેલ ના ઇન્ચાર્જ શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા, ભાવનગર મહાનગર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયા અને મેયર શ્રી મનભા મોરી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પ્રદેશ ચૂંટણી વ્યવસ્થા સેલ ના ઇન્ચાર્જ શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા, ભાવનગર મહાનગર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયા અને મેયર શ્રી મનભા મોરી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં યોજાઈ વિશાળ જનસમર્થન રેલી. આ રેલીમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પ્રદેશ ચૂંટણી વ્યવસ્થા સેલ ના ઇન્ચાર્જ શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા, ભાવનગર મહાનગર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયા અને મેયર શ્રી મનભા મોરી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0