નાગરિકતા સંશોધન કાયદા(CAA) ના સમર્થનમાં કોલકતામાં યોજાઈ પ્રચંડ જનસમર્થન રેલી

CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા(CAA) ના સમર્થનમાં કોલકતામાં યોજાઈ પ્રચંડ જનસમર્થન રેલી

#CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા(CAA) ના સમર્થનમાં કોલકતામાં યોજાઈ પ્રચંડ જનસમર્થન રેલી #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0