નાગરિકતા સંશોધન કાયદા ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત અમરાઈવાડી વિધાનસભામાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી મુરલીધરનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને ની માહિતી આપવામાં આવી .

(CAA), CAA, IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  (CAA), CAA, IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા #(CAA) ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત અમરાઈવાડી વિધાનસભામાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી મુરલીધરનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને #CAA ની માહિતી આપવામાં આવી .

#IndiaSupportsCAA
#CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા #(CAA) ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત અમરાઈવાડી વિધાનસભામાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી મુરલીધરનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને #CAA ની માહિતી આપવામાં આવી . #IndiaSupportsCAA #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0