કોંગ્રેસ એન્ડ કંપની અફવા ફેલાવી રહી છે કે CAA થી અલ્પસંખ્યકોની નાગરિકતા છીનવાઈ જશે હું રાહુલ બાબા ને ચેલેન્જ આપું છું કે આ કાયદામાં એકપણ જગ્યાએ કોઈની પણ નાગરિકતા લેવાની જોગવાઈ હોય તો બતાવો. - કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ એન્ડ કંપની અફવા ફેલાવી રહી છે કે CAA થી અલ્પસંખ્યકોની નાગરિકતા છીનવાઈ જશે

હું રાહુલ બાબા ને ચેલેન્જ આપું છું કે આ કાયદામાં એકપણ જગ્યાએ કોઈની પણ નાગરિકતા લેવાની જોગવાઈ હોય તો બતાવો.

- કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

કોંગ્રેસ એન્ડ કંપની અફવા ફેલાવી રહી છે કે CAA થી અલ્પસંખ્યકોની નાગરિકતા છીનવાઈ જશે હું રાહુલ બાબા ને ચેલેન્જ આપું છું કે આ કાયદામાં એકપણ જગ્યાએ કોઈની પણ નાગરિકતા લેવાની જોગવાઈ હોય તો બતાવો. - કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

Let's Connect

sm2p0