આ પોસ્ટકાર્ડ નો ઢગલો જોયા પછી રાહુલ બાબા, મમતા દીદી કે અરવિંદ કેજરીવાલને હોશ આવશે કે દેશની જનતા કોની સાથે છે આ માત્ર પોસ્ટકાર્ડ નથી CAA ના સમર્થનમાં હૃદયની ઉર્મિઓથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને લખેલા અભિનંદન પત્રો છે: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આ પોસ્ટકાર્ડ નો ઢગલો જોયા પછી રાહુલ બાબા, મમતા દીદી કે અરવિંદ કેજરીવાલને હોશ આવશે કે દેશની જનતા કોની સાથે છે

આ માત્ર પોસ્ટકાર્ડ નથી CAA ના સમર્થનમાં હૃદયની ઉર્મિઓથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને લખેલા અભિનંદન પત્રો છે: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ

આ પોસ્ટકાર્ડ નો ઢગલો જોયા પછી રાહુલ બાબા, મમતા દીદી કે અરવિંદ કેજરીવાલને હોશ આવશે કે દેશની જનતા કોની સાથે છે આ માત્ર પોસ્ટકાર્ડ નથી CAA ના સમર્થનમાં હૃદયની ઉર્મિઓથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને લખેલા અભિનંદન પત્રો છે: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ

Let's Connect

sm2p0