જુઠાણાને પગ નથી હોતા,અસત્યનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું હોય છે વિપક્ષ પાસે જનતા વચ્ચે જવાનો એક જ આશરો છે જુઠાણાનો,જયારે ભાજપ પાસે સાચી વાતને જનતા સુધી પહોંચાડવાની ક્ષમતા છે ભાજપાના કરોડો કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરું છું કે ઘરે ઘરે જઈ સત્યને પહોંચાડો CAA ને લોકો સુધી લઇ જાઓ- કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જુઠાણાને પગ નથી હોતા,અસત્યનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું હોય છે

વિપક્ષ પાસે જનતા વચ્ચે જવાનો એક જ આશરો છે જુઠાણાનો,જયારે ભાજપ પાસે સાચી વાતને જનતા સુધી પહોંચાડવાની ક્ષમતા છે

ભાજપાના કરોડો કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરું છું કે ઘરે ઘરે જઈ સત્યને પહોંચાડો CAA ને લોકો સુધી લઇ જાઓ- કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

જુઠાણાને પગ નથી હોતા,અસત્યનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું હોય છે વિપક્ષ પાસે જનતા વચ્ચે જવાનો એક જ આશરો છે જુઠાણાનો,જયારે ભાજપ પાસે સાચી વાતને જનતા સુધી પહોંચાડવાની ક્ષમતા છે ભાજપાના કરોડો કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરું છું કે ઘરે ઘરે જઈ સત્યને પહોંચાડો CAA ને લોકો સુધી લઇ જાઓ- કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ

Let's Connect

sm2p0