ના સમર્થનમાં પંચમહાલ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ તથા પંચમહાલ જિલ્લાના કાર્યકરો દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને અભિનંદન પાઠવતા 2.62 લાખ પોસ્ટકાર્ડ શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીને સુપ્રત કરાયા.

CAA, IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  CAA, IndiaSupportsCAA

#CAA ના સમર્થનમાં પંચમહાલ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ તથા પંચમહાલ જિલ્લાના કાર્યકરો દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને અભિનંદન પાઠવતા 2.62 લાખ પોસ્ટકાર્ડ શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીને સુપ્રત કરાયા.
#IndiaSupportsCAA

#CAA ના સમર્થનમાં પંચમહાલ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ તથા પંચમહાલ જિલ્લાના કાર્યકરો દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને અભિનંદન પાઠવતા 2.62 લાખ પોસ્ટકાર્ડ શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીને સુપ્રત કરાયા. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0