પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના થકી ભારતના BPL પરિવારની સ્ત્રીઓને ચૂલાના ધૂમાડામાંથી મુક્તિ મળી છે. સ્વચ્છ ઇંધણ થકી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી પણ થાય છે. ઉજ્જવલા યોજનાએ આ સ્ત્રીઓના જીવનને ઉજ્જવળ કર્યું છે. લાભાર્થીઓ સુધી આ લાભ DBT થકી પહોંચી શક્યો છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના થકી ભારતના BPL પરિવારની સ્ત્રીઓને ચૂલાના ધૂમાડામાંથી મુક્તિ મળી છે. સ્વચ્છ ઇંધણ થકી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી પણ થાય છે. ઉજ્જવલા યોજનાએ આ સ્ત્રીઓના જીવનને ઉજ્જવળ કર્યું છે. લાભાર્થીઓ સુધી આ લાભ DBT થકી પહોંચી શક્યો છે.

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના થકી ભારતના BPL પરિવારની સ્ત્રીઓને ચૂલાના ધૂમાડામાંથી મુક્તિ મળી છે. સ્વચ્છ ઇંધણ થકી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી પણ થાય છે. ઉજ્જવલા યોજનાએ આ સ્ત્રીઓના જીવનને ઉજ્જવળ કર્યું છે. લાભાર્થીઓ સુધી આ લાભ DBT થકી પહોંચી શક્યો છે.

Let's Connect

sm2p0