પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ દેશના તમામ BPL પરિવારોને મળી રહ્યો છે. બહેનોએ રસોઈ કરવા માટે કલાકો સુધી ધૂમાડામાં નથી બેસવું પડતું. સમયની અને પૈસાની બચત થાય છે, સાંભળો તેમના જ શબ્દોમાં

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ દેશના તમામ BPL પરિવારોને મળી રહ્યો છે. બહેનોએ રસોઈ કરવા માટે કલાકો સુધી ધૂમાડામાં નથી બેસવું પડતું. સમયની અને પૈસાની બચત થાય છે, સાંભળો તેમના જ શબ્દોમાં

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ દેશના તમામ BPL પરિવારોને મળી રહ્યો છે. બહેનોએ રસોઈ કરવા માટે કલાકો સુધી ધૂમાડામાં નથી બેસવું પડતું. સમયની અને પૈસાની બચત થાય છે, સાંભળો તેમના જ શબ્દોમાં

Let's Connect

sm2p0