જ્યારથી અમે નરેન્દ્રભાઈને જોયા છે ત્યારથી અમે જોયો છે ફક્ત વિકાસ. મારો મત ભાજપ ને જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

BJPWaveInGujarat

જ્યારથી અમે નરેન્દ્રભાઈને જોયા છે ત્યારથી અમે જોયો છે ફક્ત વિકાસ.
મારો મત ભાજપ ને #BJPWaveInGujarat
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

જ્યારથી અમે નરેન્દ્રભાઈને જોયા છે ત્યારથી અમે જોયો છે ફક્ત વિકાસ. મારો મત ભાજપ ને #BJPWaveInGujarat જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0